Suomessa jokamiehenoikeudet ovat laajat: luonnossa saa liikkua ja luonnosta saa nauttia varsin vapaasti ja monipuolisesti. Kokosimme ohjeet napakasti yhteen. Retkipaikan toive on, että jokamiehenoikeuksista ei tingitä, sillä kaikilla tulee jatkossakin olla oikeus nauttia luonnosta ja sen ihmeistä oikeuksien sallimalla laajudella. Samalla retkeilijöiden tulee muistaa liikkua häiriötä aiheuttamatta, roskaamatta ja maanomistajaa kunnioittaen. Luonnossa ollaan aina vieraana.

Jokamiehenoikeudet kuuluvat kaikille Suomessa. Iloitaan niistä vastuullisesti mutta tinkimättä!

Jokamiehenoikeuksilla saat:

 • Liikkua jalan, hiihtäen sekä pyöräillen luonnossa, kunhan et ole kenenkään piha-alueella tai muulla erityiskäytössä olevalla alueella, kuten viljelyksillä
 • Oleskella tilapäisesti siellä missä liikkuakin
 • Poimia luonnonmarjoja ja -kukkia sekä sieniä
 • Onkia ja pilkkiä
 • Liikkua jäällä ja vesistöissä.

Jokamiehenoikeuksilla et saa:

 • Aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa toisille, häiritä kotirauhaa etkä roskata tai muutoin vahingoittaa ympäristöä
 • Häiritä lintujen tai muiden eläinten pesintää etkä riistaeläimiä
 • Ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
 • Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
 • Kalastaa tai metsästää ilman asianomaisia lupia.

Vesillä liikuttaessa:

 • Jokainen saa kulkea vesillä ja jäällä, uida sekä ankkuroida tilapäisesti tarpeetonta haittaa aiheuttamatta.
 • Vesillä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta, jotta ei aiheuttaisi haittaa luonnolle tai muille ihmisille.
 • Kalanpyydykset tulee kiertää riittävän kaukaa. Rannassa tapahtuvaa kalastusta ei saa häiritä.
 • Häiritsevä, jatkuva ajaminen moottoriveneellä asutun rannan läheisyydessä on kielletty.

Nuotion äärellä

 • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa.
 • Avotulta ei saa tehdä edes luvan kanssa, jos metsäpalovaara on ilmeinen.
 • Avotuleksi ei katsota retki- tai muuta keitintä, joka on eristetty maapohjasta ja ympäristöstä.
 • Jos tuli karkaa ja aiheuttaa vahinkoa, on sen sytyttäjä korvausvelvollinen.
 • Jos tulentekoa varten on osoitettu erillinen paikka, on käytettävä sitä.

Jokamiehenoikeudet ja eläimet

 • Koiraa saa ulkoiluttaa toisen mailla. Koiran tulee kuitenkin olla kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä.  1.3.–19.8.  koirat tulee pitää kytkettyinä kaikkialla, myös omalla maalla.
 • Koiraa ei saa päästää vapaana kuntopolulle, yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, torille, urheilukentälle eikä yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle.
 • Koiran ulosteet tulee siirtää paikkaan, jossa niistä ei ole haittaa.
 • Kissa saa olla vapaana vain omistajansa pihamaalla tai puutarhassa.
 • Ratsastus kuuluu jokamiehenoikeuksiin. Jos siitä kuitenkin aiheutuu vähäistä suurempaa vahinkoa puustolle tai tiestölle, tulee siitä sopia maanomistajan kanssa. Muiden kuin ratsastukseen tarkoitettujen reittien pinta saattaa rikkoutua kavioista.
 • Ratsastus on lain nojalla kielletty kuntopolulla, yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla ja urheilukentällä.

Jokamiehenoikeudet ja kasvit

 • Puita ei saa kaataa eikä vahingoittaa, eikä niistä saa ottaa käpyjä, oksia tai kuorta ilman maanomistajan lupaa.
 • Sammalen, jäkälän tai kaatuneen puun ottamiseen tarvitset maanomistajan suostumuksen.
 • Kääpiä saa ottaa puuta vahingoittamatta, mutta pakuria tai pahkoja ei saa ottaa, koska niiden irrottaminen vahingoittaa puuta. Jos ei irrotus ei onnistu pelkillä sormivoimilla ilman työkaluja, niin anna olla.
 • Rauhoitettuja kasveja ei saa poimia. Listat lajeista löydät Ympäristöhallinnan sivuilta.

Yleiset tiet kuuluvat kaikille. Yksityisillä teillä saa aina kulkea jalkaisin ja polkupyörällä. Yksityisillä teillä voi olla rajoituksia moottoriajoneuvolla kulkemisen sekä ratsastuksen suhteen. Tällöin tiellä on puomi tai liikenteen kieltävä liikennemerkki. Yksityisellä tiellä liikkuessasi olet myös korvausvelvollinen mahdollisesta tielle aiheutuvasta vahingosta ja säännöllisestä käytöstä voi tienomistaja periä sinulta korvauksen.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy. Maastoliikennelain perusteella moottoriajoneuvon saa ilman maanomistajan tai haltijan lupaa pysäköidä tien välittömään läheisyyteen maastoon, jos turvallinen pysäköinti sitä edellyttää eikä siitä aiheudu alueen omistajalle tai haltijalle kohtuutonta haittaa.

Jokamiehenoikeuksien vastapainona ovat jokamiehenvelvollisuudet. Velvollisuuksia on sekä luonnossaliikkujalla että maanomistajalla, eivätkä eri osapuolten näkemykset aina osu yksiin. Ristiriitatilanteissa tulee muistaa, että normaalilla keskustelulla ja toisen huomioimisella pääsee pitkälle. Jos tilanne kärjistyy, on muistettava, että lakien noudattaminen on poliisin asia. Oman käden oikeuteen ei saa turvautua.

Luonnossaliikkujan muistilista:

 • Jokamiehenoikeudet eivät koske piha-alueita, viljelyksiä tai muita sellaisia alueita, jotka ovat erityisessä käytössä.
 • Oikeuksien käyttö ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa häiriötä.
 • Jos aiot leiriytyä, neuvottele siitä maanomistajan kanssa.
 • Jokamiehenoikeuksia voidaan tietyilla alueilla rajoittaa viranomaisten, kuten puolustusvoimien, päätösten perusteella.
 • Julkisrauhan suojaamia paikkoja ovat esimerkiksi teollisuuden ja maatalouden tuotantolaitokset pihoineen.

Maanomistajan muistilista:

 • Alueen käyttöön jokamiehenoikeuksilla ei vaikuta se, kuka alueen omistaa.
 • Jokamiehenoikeuksien käyttöä voidaan rajoittaa vain viranomaisten päätöksiin perustuvin kielloin.
 • Sellaista jokamiehen oikeuden käyttöä kieltävää taulua ei saa pystyttää, jonka asentamiseen ei ole lakiin nojautuvaa perustetta.
 • Jokamiehenoikeuksien käytöstä ei saa periä maksua.
 • Luonnossa oleskelu ja leiriytyminen on sallittua, jos siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maanomistajalle.

Lue lisää: Ymparisto.fi

Tämä koonti on kirjoitettu Ympäristöministeriön julkaisua apuna ja lähteenä käyttäen. Löytääksesi lisätietoja jokamiehenoikeuksista, liittyen esimerkiksi metsästykseen, kalastukseen tai moottorikelkkailuun, kannattaa suunnata osoitteeseen ymparisto.fi.

Nautitaan luonnosta täydellä sydämellä.