Retkipaikka-mobiilisovelluksen käyttöehdot

Käyttäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tätä sovellusta.

Nämä ehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin sovelluksessa. Käyttäjän on sallittua käyttää sovellusta kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti.

Sovelluksen käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sovelluksessa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, tulee palvelun käyttö lopettaa.

 

Sovelluksen käyttäminen ja toiminta

Sovelluksen käyttäminen vaatii toimivaa mobiililaitetta, matkapuhelinliittymää ja sopivaa datapakettia. Käyttäjä on tietoinen, että sovellus käyttää datasiirtoa ja vastaa itse kaikista siihen liittyvistä kustannuksista. Mikäli soveltuvaa verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä, sovellus ei välttämättä toimi joko kokonaan tai osittain.

Sovellukseen on rakennettu tiettyjä offline-toiminnallisuuksia, mutta niiden käyttöön ottaminen ja niihin liittyvien aineistojen tallentaminen vaatii soveltuvaa verkkoyhteyttä.

Sovellus käyttää käyttäjän puhelimen mahdollistamia paikannuspalveluita. Näiden toimivuuteen, tarkkuuteen ja laatuun voivat vaikuttaa mm. käytettävä päätelaite, GPS-satelliittien sijainti ja niihin saatavan yhteyden laatu, maantieteellinen sijainti ja erilaiset signaalia estävät, heijastavat tai vääristävät esteet.

Lisäksi jokin sovelluksen sisältö saattaa olla vain joidenkin maantieteellisten alueiden saatavilla.

Sovellus voi lisäksi sisältää osioita tai toimintoja (kuten verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi sovelluksessa erikseen mainittavia erityisehtoja tai –ohjeita (kuten yleiset valmismatkaehdot), ja niiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Jonkin sovelluksen osan käyttäminen saattaa myös vaatia kolmannen osapuolen omien käyttöehtojen hyväksymistä.

Retkipaikka pyrkii pitämään sovelluksen käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Retkipaikka ei kuitenkaan takaa, että sovellus on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Sovellus ja sen kautta esitettävät tiedot toimitetaan sellaisena kuin se on. Retkipaikka ei ole vastuussa sovelluksessa välitettävien tietojen tai sisällön ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

 

Yksityisten tietojen käyttäminen

Voit antaa Retkipaikka-sovelluksen käyttää sijaintitietojasi ja tarjota niiden avulla sijaintiin perustuvia palveluita. Sovellus käyttää paikannusta  vain näyttääkseen sijantisi kartalla. Sijaintitietoasi ei tallenneta eikä välitetä kolmannelle osapuolelle.

Sovellus pyytää oikeutta käyttää kameraa. Kameraa käytetään omien kohteiden lisäämisen yhteydessä, jolloin kohteeseen voi tallentaa kuvan. Kaikki tieto säilytetään paikallisesti omassa laitteessasi, eikä sitä lähetetä eteenpäin ilman, että pyydät asiaa erikseen.

 

Sovelluksen muuttaminen ja sen käytön rajoittaminen

Retkipaikka tarjoaa sovelluksen sisältöineen ”sellaisena kuin se on”. Retkipaikka on oikeutettu koska tahansa muokkaamaan sovellusta tai sen kaikkea sisältöä, mukaan lukien nämä käyttöehdot, ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Retkipaikalla on oikeus koska tahansa mm. muuttaa tai muokata tai lisätä ja poistaa osia sovelluksesta sekä muuttaa sovelluksen maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin.

Retkipaikalla on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa sovelluksen, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa sovelluksen tai sen osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, sovelluksessa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Retkipaikalla on oikeus estää käyttäjän pääsy sovellukseen ja kieltää sovelluksen käyttäminen jatkossa.

 

Immateriaalioikeudet

Kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet sovellukseen kuuluvat Retkipaikalle tai sen yhteistyökumppaneille. Retkipaikka ei vastaa kolmannen osapuolen tuottaman materiaalin immateriaalioikeuksista, eikä niihin mahdollisesti liittyvistä vaatimuksista.

Sovelluksen, sen toiminnallisuuksien ja sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Retkipaikan erikseen antamaa kirjallista lupaa on tekijänoikeuslaissa (404/1961) mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kielletty. Käyttäjällä on ainoastaan oikeus käyttää sovellusta näiden ehtojen mukaisesti.

 

Kolmansien osapuolien tuottama sisältö

Sovellus voi sisältää linkkejä verkkopalveluihin, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä tai muuta tietoa, joka on kolmansien osapuolien tuottamaa. Linkitetyt palvelut eivät ole millään lailla Retkipaikan hallinnassa eikä Retkipaikka valvo tai tarkista linkitettyjen palveluiden sisältöä. Retkipaikka ei vastaa linkitettyjen palveluiden sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Ulkopuolisille sivustoille ja palveluihin johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois sovelluksesta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivuja ja palveluita omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn palvelun omiin käyttöehtoihin ennen kyseisen palvelun käytön aloittamista. Sovelluksen sisältämät linkit ulkopuolisiin palveluihin ja ulkopuoliset linkit sovellukseen eivät osoita mitään Retkipaikan ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

Retkipaikka ei vastaa sähköisten palveluiden oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista tai kuluista eikä menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden sähköisten palveluiden käyttämisestä, käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä palveluiden käytön yhteydessä eikä myöskään mahdollisista käyttökatkoksista aiheutuneista vahingoista.

Retkipaikka ei vastaa mistään välillisistä vahingoista, jotka liittyvät sovelluksen tai sen sisältämän tiedon käyttämiseen tai laatuun.

 

Kaupan purkaminen

Mikäli käyttäjä purkaa sovelluksen oston tai sovelluksen sisäisenä ostona tehdyn kaupan etämyyntisäännösten mukaisesti, sitoutuu käyttäjä lopettamaan sovelluksen tai sen osan käyttämisen välittömästi ja poistamaan sovelluksen tai sen osan päätelaitteestaan. Maksu palautetaan sikäli kuin etämyyntisäännöksissä määrätään. Mitään välillisiä kustannuksia ei korvata. Mikäli sovelluksen käyttöä tällaisessa tilanteessa jatketaan, on Retkipaikalla tai sen osoittamalla taholla oikeus veloittaa käyttäjää kaikkine veloituksesta ja käytön valvonnasta aiheutuneine kustannuksineen.

Jos käyttäjä ostaa tai varaa sovelluksen sisäisenä ostona välinevuokrauspalvelun, majoituspalvelun, ateriapalvelun tai minkä tahansa muun palvelun, jonka käytön hän aloittaa tai jonka hän käyttää kokonaisuudessaan, hyväksyy hän niihin erikseen liittyvät sopimusehdot ja sen, että käyttäjä sitoutuu maksamaan käyttämänsä palvelun kokonaisuudessaan.

 

Palvelun tuottaja

Retkipaikka

Jotuca Oy

Y-tunnus: 2398869-9

Heikkiläntie 10

00310 Helsinki